Şimdiki Ermenistan topraklarından olan Türk Aydınlar İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı

776 0

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e seslenişi

Bu bizim, 1828’de Çarlık Rusyası tarafından işgal edilen Erivan Hanlığı’nın mirasçıları, bugünkü Ermenistan’ın yerli halkı, Erivan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları ve vatandaşlarının dünya devletlerinin liderlerine çağrısıdır:

Kafkasya’daki Türk topraklarının işgal planını uygulamak için Rusya İmparatorluğu tarafından gündeme getirilen “Ermeni sorunu”, I. Petro’nun 1724’te Ermenilerin Hazar Denizi, Derbent, Bakü, Gilan, Mazandaran ve Gurgan kıyılarına yerleşmesini resmileştiren kararnamesinden sonra başladı. Bu kararnameye göre Ermeniler, Rusya İmparatorluğu’nun Güney Kafkasya’dan İran Körfezi’ne kadar geniş alanları ele geçirme planının uygulanmasında “beşinci kol” rolünü oynayacaklardı. I Nikolay’ın 1828’de Gajar devleti ile imzaladığı Türkmençay Antlaşması ile Erivan hanlığı işgal edilerek kaldırılmış ve topraklarında bir “Ermeni vilayeti” kurulmuştur. Erivan’ın “Ermeni vilayeti”, bugünkü İran topraklarından Ermenilerin Azerbaycan topraklarına toplu olarak yerleştirilmesinin ana bölgesi haline geldi. Anlaşma neticesinde 40.000 Ermeni Türk topraklarına yerleştirildi. 1828’de Edirne barışının bir sonucu olarak, Osmanlı topraklarında yaşayan 90.000 Ermeni de o zamanki Azerbaycan topraklarına yerleştirildi. Ayrıca Amerikalı bilim adamı Justin McCarthy’nin “Turks and Armenians: A Manual on the Armenian Question” adlı kitabına göre, 1828-1920 yılları arasında 560.000 Ermeni o zamanki Azerbaycan sınırları içine yerleştirilmiştir. Böylece Doğu Kafkasya’daki Rus işgali neticesinde Azerbaycan topraklarında – Araz Nehri’nin kuzeyindeki – Ermeni nüfusu hızla artmış ve Ermeniler, Çarlık Rusyası’nın yardımıyla Türk topraklarında Ermeni kolonileri kurmuşlardır. Eski Türk toprağı Zangazur da böyle yapay bir Ermeni yerleşimine maruz kaldı. 1905-1907 ve 1914-1920 yıllarında Ermeni silahlı gruplarının yaptığı katliamlarda yaklaşık yarım milyon yerli Türk öldürüldü. Mart 1918’de Erivan vilayetinde 199 Türk-Azerbaycan köyü tahrip edilmiş ve bu süreçten sonra Erivan vilayeti topraklarında Ermenistan devletinin kurulması aşaması ve ardından Azerbaycan’ın diğer bölgelerine karşı arazi talepleri başlamıştır.

Çarlık Rusya’sının çöküşünden sonra, Kafkasya’da bağımsız devletler kurma süreci 1918’de başladı. Osmanlı Devleti’nin 1918 Batum Konferansı’nda Çarlık Rusya’sına verdiği kesin uyarı, o zamanki Rus İmparatorluğu’nun sınırlarına dâhil olan

Azerbaycan toprakları Nahçıvan ilçesi (Ordubad hariç), Şarur-Daralayaz ilçesinin Şarur kesimi, Erivan ilçesinin Kemerli (Garnibasar), Ulukhanlı (Zangibasar) ve Vedibasar bölgelerini kapsıyordu. Osmanlıların yeni kurulan Ermenistan devleti için Kars’tan sonra siyasi merkez olabilecek Aleksandropol (Gümrü) talebi Azerbaycan’ı yeni toprak kayıplarının önüne geçirmek anlamına geliyordu.

Aleksandropol’ün Türkler tarafından ele geçirilmesinden sonra Erivan’ın Ermenilere siyasi bir merkez olarak verilmesi konusu gündeme geldi. Osmanlı siyasi çevreleri Erivan’a taviz vermek istemese de Ermeniler bu konuda ısrar ettiler. Ya Aleksandropol yeni Ermeni devleti için siyasi bir merkez olarak Ermenilere verilecekti ya da Erivan Müslümanlardan alınıp kendilerine verilecekti.

O sırada Bakü, Sovyet Rusya’nın elindeydi. Bakü’de Mart 1918 katliamını gerçekleştirerek iktidarı ele geçiren Bolşevik-Taşnak ittifakı, Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde de Türk-Müslüman nüfusa yönelik katliamlarına devam etti. Aynı zamanda Azerbaycan’ın Karabağ, Nahçıvan ve Zangazur bölgelerinde Ermeni çetelerinin Müslümanlara yönelik katliam ve zulmü devam etti. Batum konferansı neticesinde Azerbaycan, “Dedeağaç vilayeti sınırları içinde” bir Ermeni devleti kurulmasını kabul etmek ve Erivan şehrine Ermenilere tavizler vermek zorunda kaldı, ancak bu şartlar altında Ermeniler Karabağ üzerindeki iddialarından vazgeçecekler; Türk-Müslüman nüfusun Ermeni terörist gruplarınca katledilmesi durdurulacak; Ermenistan hükümeti, Erivan ve çevresinde yaşayan Müslümanların dini ibadet, kültür, sosyal ve siyasi faaliyetler ve ana dillerinde ücretsiz eğitim alma hakkını sağlayacak; Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ile tek bir konfedere devlette birleşmeye çalışacaktır.

Batum’daki Türk heyeti, Azerbaycan toprakları pahasına Ermeniler lehine bir sıra toprak tavizleri verdi ve Erivan şehri dâhil Yeni Beyazid ve Eçmiadzin bölgelerinden oluşan bir Ermeni devletinin kurulmasını onayladı.

11 Ocak 1920’de Paris Barış Konferansı’nda Lord Curzon’un önerisi üzerine Paris Konferansı Yüksek Konseyi oybirliğiyle Azerbaycan’ın de-fakto bağımsızlığını tanımaya karar verdi. Etnik Azerbaycan Türklerinin yaşadığı alanlar yaklaşık 150.000 metrekare olsada 1918’de Azerbaycan topraklarının bir kısmında Ermeni devleti kuruldu. Güney Kafkasya cumhuriyetleri arasındaki sınır sorunlarının kısmen çözülmesinden sonra Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (APF) Güney Kafkasya’da tarihi Azerbaycan toprakları 113.9 bin metrekare kapsıyordu. 1920’de

Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında – Erivan ve çevresinde – Sovyet Rusya Dışişleri Halk Komiseri Chicherin ve Lenin, Stalin ve Ordzhonikidze’nin baskısı altında Sovyet hükümeti kurulur kurulmaz, Zangazur ikiye bölündü – Lâçin, Gubadli, Zangilan Azerbaycan SSR’nin bir parçası olarak kaldı. Zangazur’un 4504,4 km. Batı kısmı, 1921’de Şarur-Darallayaz mahallesi ve Zangazur’un üst kısmı Göye çemberi ile birlikte Ermenilere sadece 11 bin km2 alan verildi.

Sovyet döneminde, bugünkü Ermenistan’da Türkçe yer isimleri Ermenileştirilmiş, Türk-Müslüman camileri ve tarihi eserler tahrip edilmiştir. Azerbaycan-Türk nüfusu, Sovyet Ermenistan’ının anavatanlarını terk etmek zorunda bırakılması için devlet politikası tarafından ezildi. 28 Kasım – 1 Aralık 1943 tarihleri ​​arasında SSRI, ABD ve Büyük Britanya’nın katılımıyla Tahran Konferansı’nda Sovyet-İran ilişkilerini tartışırken, ileride bir “Büyük Ermenistan” yaratmayı hayal eden Ermeniler, elverişli koşullardan yararlandılar. Molotof’a başvurdular ve SSRI’de İran’da yaşayan Ermenileri yeniden yerleştirmek için izin istediler. Stalin ile konu hakkında konuştuktan sonra Molotov, onları Ermeni SSR topraklarına taşımayı kabul etti. 19 Ekim 1946’da, SSRI Yüksek Sovyeti Başkanlığı, yurtdışında yaşayan Ermenilerin Ermeni SSR topraklarında yeniden yerleştirilmesine ilişkin bir kararname yayınladı. Ermenilerin Ermeni SSR’ye geri gönderilmesi, doğrudan Taşnaktsutyun Partisi’nin Haziran 1947’deki XIV Kongresi kararlarıyla ilgiliydi. Bu kararlar, tehcirin “Azerbaycanlıların yaşadığı toprakların boşaltılması ve Ermenistan sınırlarının genişletilmesi” bağlamında gerçekleştiğini ve Gregoryen Kilisesi’nin kutsandığını iddia etti. Böylece Azerbaycanlıların Ermeni SSR topraklarındaki tarihi etnik topraklardan sürülmesinin bir sonraki aşaması başladı. 23 Aralık 1947’de SSRI Bakanlar Kurulu, “Ermeni SSR’den Türk kökenli nüfusun Azerbaycan SSR’sinin Kur-Araz ovasına yeniden yerleştirilmesine ilişkin” 4083 sayılı Kararı kabul etti. Kararın son, II. Maddesi, Ermenistan SSR Bakanlar Kurulu’nun Azerbaycan nüfusunun yeniden yerleştirilmesiyle bağlantılı olarak yurtdışından Ermenileri evlerine yerleştirmesine izin verilmesi gerektiğini özellikle belirtiyordu. Genel olarak, 1948-53’te Ermeni SSR’de etnik temizliğin bu aşamasında 100.000’den fazla Azerbaycanlı zorla yerleştirildi ve bunların üçte biri açlık ve hastalıktan öldü.

En son tehcir, 1988’de Ermeniler tarafından, etnik Türklerin acımasız katliamıyla birlikte gerçekleştirildi. Ermeniler Batum Antlaşması’na uymadılar, Sovyet Rusya’nın Azerbaycan’dan alıp Ermenilere verdiği topraklardan da bahsetmediler. Bu topraklarda etnik temizliğe maruz kalan yerli Türk halkına Erivan’ın Ermenilere bağışlanması sorulmamış, Sovyet devletinin 1920’de Zangazur’u Ermenistan’a bağışı ve 1948-53’te tehcir sırasında Türk nüfusunun görüşleri de dikkate alınmamıştır. Referandum yapılmadı. Azerbaycan, SSRI’ye dâhil olduğu topraklarla SSRI’den ayrılmak zorunda kaldı. Bu, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın tarihi topraklarında kurulmasının öyküsüdür. Şimdi bizler, bu toprakların gerçek mirasçıları, 1918 Batum Konferansı’nın gereklerini dünya güçleri de dâhil olmak üzere uluslararası kuruluşların yerine getirmesini talep ediyor ve Azerbaycan’ın 1920’de Paris Barış Konferansı’nda bağımsızlığını ilan ettiği gibi bu toprakların Azerbaycan’a iade edilmesini tartışıyoruz. Aynı topraklarda egemenlik sağlanarak 1918 sınırları restore edilsin!

İmza:

 1. Agıl Samadbeyli – Siyasetçi
 2. Abil Babaoğlu –  “Sözbir” hareketinin başkanı, doktor
 3. Peri Isagova – Öğretmen
 4. Nigar Ögeday – Yazar
 5. Ulviyye  Shukurova – Gazeteci
 6. Panah Mammadzade
 7. Elturan Musayev – Yazar
 8. Gulnara Zeynalli – Ekonomist
 9. Yaver Bayramov – Ekonomist
 10. Akif Piraliyev Gülmammad oğlu
 11. Shakir Hasanov – İşadamı
 12. Pusta Guliyeva
 13. Zulfiya Rzayeva Ali gizi
 14. Latifa Askerova Gazim Gizi
 15. Vahid Imanov Yengibar oğlu
 16. Habil Valiyev Arif oğlu
 17. Valida Muradverdiyeva
 18. Surkhay Asgarov
 19. Vusal Süleymanov
 20. Abil Rizvanoğlu Şukurov
 21. Makura Yasinova Alamshah gizi – Krasnoselo ilçesi Golkand köyü
 22. Kamran Gasimov Mehrali oğlu – Goycha ilçesi, Tokhluja köyü
 23. Nariman Askerov Gazim oğlu – Vedibasar ilçesi
 24. Asgarov Gürban İsabali oğlu – Göyçe ilçesi, Ardaniş köyü
 25. Yusif Yusubov Mustafa oğlu – Noyemberyan ilçesi, Lanbalı köyü
 26. Dashgin Novruzov Salman oğlu – Gafan ilçesi Gıgı köyü
 27. Intigam Gasimov Aziz oğlu – Göyça ilçesi, Başarkeşar ilçesi, Gayabaşi köyü
 28. Khagani Gasimov Aziz oğlu – Göye ilçesi, Başarkeşar ilçesi, Gayabaşikendi
 29. Rizvan Talibov Rashid oğlu –  Krasnoselo bölgesi Yanigpeya köyü
 30. Ravil Jafarov Nadir oğlu – Zangazur Mehri ilçesi, Nuvedi köyü
 31. Mahmud Mahmudov Sarvan oğlu

Kaynak: ASAS Medya

Related Post

İYİ Parti’ye Operasyon

Posted by - 25 Ekim 2020 0
Yandaş medya, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ile ilgili FETÖ iddialarını ‘mal bulmuş mağribi gibi’ ballandıra ballandıra işliyor. İyi de be kardeşim, Ak…

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir